201501.070

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi-2015

31 Aralık 2014  ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 29222
TEBLİĞ
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:Tarifenin 2. Bölümü
AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ

BİRİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1.Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar)210,00 TL
 Takip eden her saat için110,00 TL
2.Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar)400,00 TL
 Takip eden her saat için210,00 TL
3.Yazılı danışma için400,00 TL
4.Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde300,00 TL
5.Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması
a) Kira sözleşmesi ve benzeri400,00 TL
b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması1.200,00 TL
c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler1.200,00 TL
İKİNCİ BÖLÜM
İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1.Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için300,00 TL
2.Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için500,00 TL
3.Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için2.200,00 TL
4.Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için1.000,00 TL
5.Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde
a) Duruşmasız ise4.300,00 TL
b) Duruşmalı ise7.500,00 TL
c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir
6.İl ve ilçe tüketici hakem heyetleri nezdinde sunulacak hizmetlerde, hizmete konu işin değerinin % 12’sinden aşağı olmamak üzere. Ancak hizmete konu işin değeri maktu ücretin altında ise hizmete konu işin değeri kadar250,00 TL
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret
1.Yapı kooperatiflerinde750,00 TL
2.Anonim şirketlerde1.250,00 TL
Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık  ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
1.Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti1.250,00 TL
Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.
İKİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1.Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için:
 a) Duruşmasız ise300,00 TL
 b) Duruşmalı ise400,00 TL
2.Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için550,00 TL
3.Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için1.100,00 TL
4.Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için
a) Duruşmasız ise750,00 TL
b) Duruşmalı ise1.100,00 TL
5.Tüketici Mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davaları için750,00 TL
İKİNCİ BÖLÜM
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1.İcra Dairelerinde yapılan takipler için250,00 TL
2.İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için300,00 TL
3.İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için500,00 TL
4.İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için300,00 TL
5.Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için450,00 TL
6.Sulh Hukuk Mahkemeleri, Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için750,00 TL
7.Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için1.500,00 TL
8.Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için750,00 TL
9.Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için2.200,00 TL
10.Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için3.000,00 TL
11.Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için1.100,00 TL
12.Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için3.000,00 TL
13.Askeri Mahkemelerde takip edilen davalar için1.100,00 TL
14.Disiplin Mahkemelerinde takip edilen davalar için,900,00 TL
15.İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için
a) Duruşmasız ise750,00 TL
b) Duruşmalı ise1.500,00 TL
16.Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen işlerin takipleri için
a) Bir duruşması olan işler için750,00 TL
b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için1.500,00 TL
17.Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için3.000,00 TL
18.Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için
a) Duruşmasız ise1.500,00 TL
b) Duruşmalı ise3.000,00 TL
19.Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için1.100,00 TL
20.Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için1.100,00 TL
21.Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için
a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar5.000,00 TL
b) Bireysel başvuru
Duruşmalı işlerde3.000,00 TL
Duruşmasız işlerde1.500,00 TL
c) Diğer dava ve işler3.000,00 TL
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1.İlk 30.000,00 TL için% 12,00
2.Sonra gelen 40.000,00 TL için% 11,00
3.Sonra gelen 80.000,00 TL için% 8,00
4.Sonra gelen 250.000,00 TL için% 6,00
5.Sonra gelen 600.000,00 TL için% 4,00
6.Sonra gelen 750.000,00 TL için% 3,00
7.Sonra gelen 1.250.000,00 TL için% 1,50
8.3.000.000,00 TL’dan yukarısı için% 1,00

 

Bir Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. İşaretli alanlar gereklidir. *