201501.23
0
0

Hakimin somut olayı aydınlatma yükümlülüğü

T.C. YARGITAY
9. Hukuk Dairesi
Esas No: 2008/16449
Karar No: 2010/11328
Karar Tarihi: 19.04.2010

Karar İçeriği: Hakimin somut olayı aydınlatma yükümlülüğü

(4857 S. K. m. 17, 41, 47, 57) (1475 S. K. m. 14)

Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, fazla çalışma, genel tatil, yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davacı ve davalılardan …..avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı vekili, 02.10.2006 havale tarihli dava dilekçesi ile; davacı müvekkilinin davalılardan … Genel Müdürlüğü’nün Trabzon Havaalanı işyerinde ihale ile temizlik isini alan diğer davalılar yanında 08.03.1994 tarihinden 31.10.2003 tarihine kadar asgari ücret ile kesintisiz olarak çalıştığını, … inşaat şirketinin hiçbir gerekçe göstermeden 31.10.2003 tarihinde hiçbir gerekçe göstermeden müvekkilinin isine son verdiğini belirterek, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram genel tatil ücreti ve yıllık izin ücreti alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.

Davalı … Temizlik San. Tic. Ltd. Şti. ile Davalı … vekilleri davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece,” Mahkememiz alınan bilirkişi raporunu karara dayanak teşkil edecek nitelikte görmüş gerek davacı vekilinin ıslah dilekçesi gerekse … şirketi hakkındaki davayı takip etmeyeceği yönündeki beyan ve dilekçeleri dikkate alınarak bilirkişi tarafından hesap edilen tazminat ve alacakların diğer davalılardan tahsiline ilişkin davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir” gerekçesiyle davalılar  … Tem. İnşaat Tic. Ltd. Şti. ve … Ltd. Şti. hakkındaki davaların işlemden kaldırılmasına, kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti alacaklarının diğer davalılardan tahsiline, fazla çalışma ücreti ile ulusal bayram genel tatil ücretinin ise reddine karar verilmiştir.

Hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, tarafların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. Mahkemece, yazılı gerekçe ile davacının fazla çalışma ücreti ve ulusal bayram genel tatil ücreti taleplerinin reddine karar verilmişse de, yargıcın somut olayı aydınlatma yükümlülüğü mevcuttur.

Buna göre dosya içinde mevcut emsal dava dosyasındaki tanık anlatımları değerlendirilmek suretiyle oluşacak kanaate göre sonuca gidilmesi gerekirken gerekçe göstermeksizin ret hükmü kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, pesin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 19.04.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. İşaretli alanlar gereklidir. *